Trường Cao Đẳng Lương Thực - Thực Phẩm

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM

101B Lê Hữu Trác - Sơn Trà - Tp Đà Nẵng.
  0236.3831841 - Fax: 02363.844728 - Facebook: https://www.facebook.com/cfi.edu.vn

Phòng, Trung tâm Phòng, Trung tâm

PHÒNG ĐÀO TẠO

Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Văn Đức
Email: nguyenvanduc@cfi.edu.vn

Phó Trưởng phòng: ThS.Lê Thị Thảo Tiên
Email: thaotien@cfi.edu.vn

 

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN

Trưởng phòng: ThS. Phạm Thị Phương
Email: phamthiphuong@cfi.edu.vn

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC

Trưởng phòng: ThS. Ngô Thế
Email: ngothe@cfi.edu.vn

Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Sỹ Nho
Email: nguyensinho@cfi.edu.vn

Phó Trưởng phòng: ThS. Bùi Thị Thanh Minh
Email: thanhminhbt@cfi.edu.vn

 

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Tường Vân
Email: tuongvan1132005@cfi.edu.vn

PHÒNG QUẢN TRỊ ĐỜI SỐNG

Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thanh Út
Email: utnguyen06@cfi.edu.vn

 

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Trưởng phòng: ThS. Phan Văn Sanh
Email: Sanhqn@cfi.edu.vn

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Giám đốc: ThS. Nguyễn Thị Hạnh
Email: nguyenhanh@cfi.edu.vn

 

Cùng chuyên mục