Trường Cao Đẳng Lương Thực - Thực Phẩm

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM

101B Lê Hữu Trác - Sơn Trà - Tp Đà Nẵng.
  0236.3831841 - Fax: 02363.844728 - Facebook: https://www.facebook.com/cfi.edu.vn

Ngành Tài chính ngân hàng - bậc Cao đẳng Ngành Tài chính ngân hàng - bậc Cao đẳng

1. Giới thiệu

     
Sau khi tốt nghiệp, bạn có khả năng phân tích, đánh giá, lập và triển khai thực hiện kế hoạch tài chính, quản lý các dự án đầu tư, định giá tài sản tại các doanh nghiệp; thực hiện nhiệm vụ tín dụng ngân hàng, các nghiệp vụ về thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại hối tại các ngân hàng và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng; thích ứng với môi trường làm việc trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

2 Nội dung chương trình

 

TT
Tên học phần
Số tín chỉ
1. Kiến thức giáo dục đại cương  (27 tín chỉ không kể GDTC và GDQP-AN)
1.1. Lý luận Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh (10 tín chỉ)
1
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1
2
2
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2
3
3
Tư tưởng Hồ Chí Minh
2
4
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
3
1.2. Ngoại ngữ (07 tín chỉ)
5
Anh văn 1
3
6
Anh văn 2
4
1.3. Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên (6 tín chỉ)
7
Toán cao cấp
3
8
Tin học đại cương
3
1.4. Khoa học xã hội - nhân văn (04 tín chỉ)
* Học phần bắt buộc
9
Pháp luật đại cương
2
* Các học phần tự chọn (chọn 1 trong 2 học phần)
10
Soạn thảo văn bản
2
11
Kỹ năng giao tiếp
(2)
1.5. Giáo dục thể chất ( 3tc)
1.6. Giáo dục Quốc phòng An ninh (8tc)
2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (63 tín chỉ)
2.1. Kiến thức cơ sở  ngành (19 tín chỉ)
12
Kinh tế vi mô
3
13
Pháp luật kinh tế
2
14
Toán xác suất thống kê
3
15
Nguyên lý kế toán
3
16
Quản trị học
2
17
Marketing căn bản
3
18
Nguyên lý thống kê
3
2.2. Kiến thức ngành (44 tín chỉ)
2.2.1. Các học phần bắt buộc (36 tín chỉ)
19
Tài chính học
2
20
Tiền tệ - Ngân hàng
2
21
Thị trường tài chính
2
22
Tài chính doanh nghiệp
3
23
Thực hành tài chính doanh nghiệp
1
24
Tài chính quốc tế
2
25
Kế toán tài chính
4
26
Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
4
27
Thực hành nghiệp vụ ngân hàng thương mại
2
28
Kế toán ngân hàng
4
29
Phân tích báo cáo tài chính
2
30
Thanh toán quốc tế và tài trợ ngoại thương
2
31
Tin học ứng dụng TCNH
3
32
Kinh doanh chứng khoán
2
33
Đề án chuyên môn
1
2.2.2. Các học phần tự chọn  (chọn 01 trong 03 học phần) (2 tín chỉ)
34
Thuế
2
35
Kiểm toán
(2)
36
Marketing ngân hàng
(2)
2.3. Thực tập tốt nghiệp (6 tín chỉ)
37
Thực tập tốt nghiệp
6
3. Các học phần tăng cường  không tích lũy (10 tín chỉ)
38
Tin học ứng dụng 1
3
39
Tin học ứng dụng 2
2
40
Anh văn 3
2
41
Anh văn 4
3

Cùng chuyên mục