Trường Cao Đẳng Lương Thực - Thực Phẩm

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM

101B Lê Hữu Trác - Sơn Trà - Tp Đà Nẵng.
  0236.3831841 - Fax: 02363.844728 - Facebook: https://www.facebook.com/cfi.edu.vn

Ngành Quản lý chất lượng thực phẩm - Bậc Cao đẳng Ngành Quản lý chất lượng thực phẩm - Bậc Cao đẳng

1. Giới thiệu

      Sau khi tốt nghiệp, bạn có khả năng kiểm soát và đảm bảo chất lượng nông sản thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, chế biến và cung ứng; kiểm tra, thanh tra, kiểm nghiệp chất lượng thực phẩm. Bạn có thể đảm nhận vai trò chuyên viên QC(kiểm soát chất lượng), QA(đảm bảo chất lượng) tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; chuyên viên tại các cơ quan nhà nước các cấp về quản lý chất lượng thực phẩm; các cơ sở giám định, kiểm nghiệm chất lượng thực phẩm, các phòng phân tích của các viện nghiên cứu, trường Đại học, Cao đẳng…

2. Nội dung chương trình

TT
Tên học phần
Số tín chỉ
1. Kiến thức giáo dục đại cương  (30 tín chỉ không kế GDTC và GDQP-AN)
1.1. Lý luận Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh (10 tín chỉ)
1
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1
2
2
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2
3
3
Tư tưởng Hồ Chí Minh
2
4
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
3
1.2. Ngoại ngữ (07 tín chỉ)
5
Anh văn 1
3
6
Anh văn 2
4
1.3. Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên (9 tín chỉ)
7
Toán cao cấp
3
8
Tin học đại cương
3
9
Hóa học đại cương
3
1.4. Khoa học xã hội - nhân văn (04 tín chỉ)
* Học phần bắt buộc
10
Pháp luật đại cương
2
* Các học phần tự chọn (chọn 1 trong 2 học phần)
11
Soạn thảo văn bản
2
12
Kỹ năng giao tiếp
(2)
1.5. Giáo dục thể chất ( 3tc)
1.6. Giáo dục Quốc phòng An ninh (8tc)
2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (60 tín chỉ)
2.1. Kiến thức cơ sở  ngành (18 tín chỉ)
13
Quản trị học
2
14
Marketing căn bản
3
15
Pháp luật thực phẩm
2
16
Hóa sinh
3
17
Thực hành hóa sinh
1
18
Vi sinh vật học
3
19
Thực hành vi sinh
1
20
Hóa phân tích 
2
21
Thực hành hóa phân tích
1
2.2. Kiến thức ngành (42 tín chỉ)
2.2.1. Các học phần bắt buộc (28 tín chỉ)
22
Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm
2
23
Hóa học và phụ gia thực phẩm
3
24
Công nghệ chế biến thực phẩm
4
25
Kiểm soát chất lượng thực phẩm
3
26
Đảm bảo chất lượng thực phẩm
4
27
Đánh giá hệ thống quản lý chất lượng thực phẩm 
3
28
Kiểm nghiệm thực phẩm
2
29
Thực hành kiểm nghiệm thực phẩm
1
30
Quản lý chuỗi cung ứng và truy xuất nguồn gốc thực phẩm
3
31
Quản lý môi trường
2
32
Đồ án chuyên môn
1
2.2.2. Các học phần tự chọn  (chọn 01 trong 02 chuyên ngành sau) (8 tín chỉ)
a. Quản lý chất lượng trong nông nghiệp
33
Kỹ thuật nông nghiệp
2
34
Kiểm soát chất lượng cây trồng
2
35
Thực hành sản xuất tốt trong trồng trọt
1
36
Kiểm soát chất lượng chăn nuôi
2
37
Thực hành sản xuất tốt trong chăn nuôi
1
b.Quản lý chất lượng trong công nghiệp thực phẩm
38
Bao gói thực phẩm
(2)
39
Công nghệ chế biến và kiểm soát chất lượng sản phẩm thủy sản
(2)
40
Thực hành công nghệ chế biến và kiểm soát chất lượng sản phẩm thủy sản
(1)
41
Công nghệ chế biến và kiểm soát chất lượng rau quả
(2)
42
Thực hành công nghệ chế biến và kiểm soát chất lượng rau quả
(1)
2.3.  Thực tập tốt nghiệp
43
Thực tập tốt nghiệp
6
3. Các học phần tăng cường  không tích lũy (10 tín chỉ)
44
Tin học ứng dụng 1
3
45
Tin học ứng dụng 2
2
46
Anh văn 3
2
47
Anh văn 4
3

 

Cùng chuyên mục